Algemene voorwaarden

Ingangsdatum: deze Algemene Voorwaarden werden bijgewerkt op 14 september 2023 en treden in werking op deze datum. Clavis Platform is een website van Clavis BV die toegang geeft tot de module Clavis Webshop en, mits inloggen, tot de modules Clavis Klaslezen en Clavis+. Door één van onze producten of diensten te gebruiken accepteert u voorliggende de Algemene Voorwaarden. Gebruik onze producten of diensten niet indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, (toegangsrechten tot) digitale inhoud en/of (toegangsrechten tot) diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Klant: elke consument en elke onderneming of instelling (vb. een onderwijsinstelling voor lager onderwijs) die één van onze producten of diensten gebruikt;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Ondernemer: de rechtspersoon Clavis BV die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan ondernemingen, instellingen en klanten aanbiedt;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 14. Schooljaar: een schooljaar duurt van 16 augustus tot 15 augustus van het erop volgende jaar.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Clavis BV
handelend onder de naam: Clavis of Clavis Uitgeverij

Vestigingsadres: Herkenrodeabdij 4B, 3511 Hasselt, België

Telefoonnummer: +32-11-286868

KBO-nummer: 0421180334

BTW-nummer: BE 0421180334

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien
  dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en
  derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst
  van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging
  van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van
  al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op
  zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het
  product heeft ontvangen, of:
  a. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor toegang tot digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het
 3. geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode.
 5. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 6. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
  b. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 5. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. Digitale diensten, zoals leesrechten waarvoor een licentie wordt aangekocht, bijvoorbeeld om binnen de module Klaslezen digitale boeken te kunnen lezen. Daartoe aangekochte credits, al dan niet onder de vorm van een onbeperkt leesrecht voor een forfaitair bedrag, zijn steeds geldig gedurende maximaal één schooljaar, en vervallen automatisch per 15 augustus van het betreffende schooljaar. Aangekochte credits of forfaitaire bedragen zijn nooit terugvorderbaar.
 7. Tijdschriften en magazines.
 8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
  b. de klant is ingelicht dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij de aangeboden dienst een combinatie van verschillende BTW-tarieven omvat en gericht is op scholen.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen
  met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van bijvoorbeeld tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van bijvoorbeeld tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van een proef- of kennismakingsabonnement wordt niet
  stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode, tenzij anders is overeengekomen.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of bij specifieke diensten, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
  overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag de klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. De ondernemer behoudt zich het recht voor facturen schriftelijk dan wel elektronisch op te maken en te versturen, naargelang zijn keuze. Alle facturen zijn contant betaalbaar, uitgezonderd indien schriftelijk anders is overeengekomen. Onverminderd de toepassing van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zal aan de koper, ongeacht of hij handelaar of niet handelaar is, in geval van achterstallige betalingen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, de intresten aangerekend worden à rato van 2% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling, indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven, zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de openstaande bedragen met een minimum van 40 euro en een maximum van 1000 Euro. Alle bijkomende kosten van een gerechtelijke invordering blijven tevens ten laste van de klant. Tot de volledige afbetaling blijven de goederen de volledige eigendom van onze uitgeverij(en).

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht

Artikel 18 - Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 19 - Persoonsgegevens

Door te bestellen op de website van Clavis staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De ondernemer zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden met uitzondering van dochter-, zuster- of andere rechtstreeks met Clavis BV verbonden ondernemingen. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie: zie Privacy Reglement & Cookie Policy.

Artikel 20: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kan Clavis ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, terugtrekking van rechten van derden, …

Artikel 21: Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen, digitale boeken, en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 22: Wijzigingen

Het gebruik van diensten via Clavis Platform wordt aan u als gebruiker uitsluitend op een “as is” basis ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. Clavis behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, met of zonder reden en met of zonder voorafgaande notificatie wijzigingen door te voeren aan deze Overeenkomst. Dit inclusief het tijdelijk of definitief toevoegen of verwijderen van aangeboden digitale boeken of functionaliteiten of het veranderen van de prijspolitiek. Elke dergelijke wijziging zal onmiddellijk worden doorgevoerd na implementatie in de dienstverlenging of het op enige wijze kennisgeven ervan. Door uw verder gebruik stemt u onherroepelijk in met de doorgevoerde wijzigingen.

Artikel 23: Betreffende Klaslezen

 1. De module Klaslezen van Clavis Platform laat toe om digitale boeken te lezen en verrijkte boeken te beluisteren en bekijken d.m.v. streaming. Door voorafgaand hetzij leesrechten hetzij credits aan te kopen verkrijgt de gebruiker een tijdelijke niet-overdraagbare licentie die toegang verleent tot (een deel van) deze boeken. Met credits beschikt één gebruiker (leerling, leraar of administrator) over een licentie om één of meerdere boeken te lezen gedurende één schooljaar. Het aantal credits per boek kan verschillen per titel of per doelgroep (vb. kleuteronderwijs versus secundair onderwijs).
 2. Alle niet gebruikte credits en alle leesrechten vervallen automatisch op het einde van het lopende schooljaar (15 augustus). Niet gebruikte credits
  of leesrechten worden niet terugbetaald en kunnen niet getransfereerd worden naar het volgende schooljaar.
 3. De module Klaslezen via Clavis Platform is bedoeld om samen met en/of door kinderen te worden gebruikt. Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen
  en mogen deze overeenkomst niet aangaan. U verbindt zich als verantwoordelijke, leerkracht, school of andere bevoegde instelling aan deze
  licentieovereenkomst ten behoeve van het gebruik dat er door of voor het kind of de leerling van zal gemaakt worden.
 4. Het gebruik van de module Klaslezen via Clavis Platform is door Clavis aan u in licentie gegeven onder de voorwaarden van een online aankoop
  of de specifieke overeenkomst die hiertoe met Clavis rechtstreeks of onrechtstreeks werd afgesloten (via school, bibliotheek of andere professionele organisatie) en dit op een niet-exclusieve, beperkte, niet sublicentieerbare en niet overdraagbare wijze, hetgeen uitdrukkelijk geen overdracht van enig (intellectueel) eigendomsrecht inhoudt. Clavis behoudt zich expliciet alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend. Clavis behoudt alle (intellectuele) eigendomsrechten.
 5. Voor het gebruik van de module Klaslezen ontvangt de klant van Clavis een paswoord. De klant zal hiermee vervolgens binnen het systeem alle
  gebruikers binnen zijn instelling kunnen configureren, door alle leraren per leerjaar en per klas in te voeren. Deze leraren zullen vervolgens
  automatisch een paswoord toegestuurd krijgen, waarmee elk van hen de leerlingen van zijn klas kan invoeren. Het systeem zal vervolgens automatisch voor elke leerling een paswoord genereren dat door de leraar dient te worden afgeprint en aan elke leerling individueel te worden overhandigd. De klant erkent dat het gebruik van elk paswoord strict beperkt is tot één individu. Het is niet toegelaten om paswoorden door te geven of te delen met anderen, ook niet binnen de school of instelling. Zodra u weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen of wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden of wanneer u oneigenlijk gebruik vaststelt, dient u Clavis daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.
 6. Clavis Platform biedt toegang tot content van derden en kan gebruikt worden om content van derden te bekijken. Deze content van derden is
  auteursrechtelijk beschermd, kopiëren is uitdrukkelijk verboden. Het is u niet toegestaan onderdelen van Clavis Platform of (delen van) boeken die
  erop getoond worden te reverse engineeren, decompileren of te demonteren, behoudens voor zover zulks wettelijk is toegestaan. U mag de getoonde materialen niet overnemen, wijzigen, aanpassen, vertalen, verhuren, leasen, of uitlenen, noch is het u toegestaan werken te maken die afgeleid dan wel gebaseerd zijn op Clavis Platform of een gedeelte daarvan, tenzij zulks expliciet deel uitmaakt van de bedoelde dienstverlening.
 7. Bij de registratieprocedure kan de gebruiker om persoonlijke informatie worden gevraagd. Deze informatie kan gebruikt worden in het kader van
  ons klantenbeheer en het verbeteren en ondersteunen van uw gebruikerservaring en de evolutie van ons product. Persoonsgegevens worden zonder uw expliciete toestemming of vraag door Clavis nooit doorgegeven aan derden met uitzondering van haar dochter-, zuster- of rechtstreeks gelieerde bedrijven zoals Clavis Nederland (Avain BV) en Willewete VZW. Bij het verkrijgen van het al dan niet tijdelijke gebruiksrecht via een school, bibliotheek of andere professionele organisatie vindt voor het kunnen verlenen van de aan u gegunde functionaliteit een beperkte uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen de betreffende organisatie en Clavis. In de context van een door een school afgenomen licentie worden in een educatieve context gegevens en persoonsgegevens uitgewisseld, dit uitsluitend met de administrator of een bevoegde leerkracht en binnen het kader van het beoogde gebruik van Clavis Platform.
 8. In het kader van de Europese verordening in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal de klant (vb. als onderwijsinstelling) gegevens van leraren en leerlingen invoeren (vb. ter analyse en rapportering van
  leesgedrag per leerling, klas of school). De klant bevestigt kennis te hebben genomen van onze Verwerkersovereenkomst (zie Bijlage II) en verklaart zich akkoord om onverwijld twee ondertekende exemplaren aan Clavis toe te sturen.
 9. Clavis aanvaardt nadrukkelijk geen enkele andere aansprakelijkheid en/of voorwaarden, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daar onder begrepen, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoop en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de diensten, de software, de functionaliteiten of de content die beschikbaar wordt gesteld via Clavis Platform. Bovendien bestaat er geen garantie met betrekking tot verstoring of aantasting van uw genot van deze dienst alsmede inbreuken op eigendomsrechten van derden. Clavis garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken, of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Geen mondelinge of schriftelijke mededeling van Clavis of een bevoegde vertegenwoordiger van Clavis zal enige garantie kunnen inhouden.
 10. U als gebruiker erkent de risico’s verbonden aan het versturen en opslaan van data met behulp van het internet en gaat ermee akkoord dat Clavis
  niet verantwoordelijk is en niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventueel verlies van uw data. Dit met inbegrip maar niet gelimiteerd tot persoonsgegevens of door u ingegeven data.
 11. U erkent dat Clavis niet verplicht is een backup van enige door u ingebrachten geüploade of gegenereerde data te voorzien.
 12. De aansprakelijkheid van Clavis die voortvloeit uit of in verband staat met deze Overeenkomst, hetzij volgend uit het contract, de garantie, een
  onrechtmatige daad of anderszins, is zo maximaal als mogelijk beperkt tot de bepalingen die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd en zal in ieder
  geval beperkt zijn tot de prijs van de door de gebruiker betaalde diensten en licenties.
 13. Voor zover als toegelaten binnen de toepasselijke wetgeving zijn Clavis, alsmede haar directeuren en werknemers niet aansprakelijk voor enige
  directe, indirecte en/of gevolgschade (dergelijke schade omvat, maar is niet beperkt tot, schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsgegevens en dergelijke), ongeacht of deze schade voorzienbaar was of niet, ontstaan door het gebruik (of het niet gebruikt kunnen hebben) van de gelicentieerde diensten of het bijhorende materiaal, ongeacht de grondslag van de vordering (krachtens overeenkomst, nalatigheid, onrechtmatige daad, de wet of anderszins) en zelfs indien Clavis of een vertegenwoordiger van Clavis is ingelicht over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

Artikel 24: Betreffende Clavis+

 1. De module Clavis+ van Clavis Platform laat toe om maandelijkse doebundel met teksten en opdrachten te doorbladeren, digitale boeken te lezen, en verrijkte boeken te beluisteren en bekijken, dit alles d.m.v. streaming. Door voorafgaand een abonnement aan te kopen verkrijgt de abonnee een niet-overdraagbare licentie die toegang verleent tot de maandelijkse doebundel en de bijhorende boeken boeken. Elk abonnement verleent de abonnee leesrecht voor zichzelf plus één gebruiker (vb. een kind of kleinkind van de abonnee).
 2. Het abonnement is voor onbepaalde duur en kan te allen tijde worden beëindigd mits inachtname van de betreffende procedure en opzegtermijn. Betaling voor het toegangsrecht gebeurt per periode van 3, 6 of 12 maanden.
 3. De module Clavis+ via Clavis Platform is bedoeld om samen met en/of door kinderen te worden gebruikt. Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen en mogen deze overeenkomst niet aangaan. U verbindt zich als ouder, grootouder, verantwoordelijke, leerkracht, school of andere bevoegde organisatie aan deze licentieovereenkomst ten behoeve van het gebruik dat er door of voor het kind of de leerling van zal worden gemaakt.
 4. Het gebruik van de module Clavis+ via Clavis Platform is door Clavis aan u in licentie gegeven onder de voorwaarden van een online overeenkomst die hiertoe met Clavis rechtstreeks of onrechtstreeks (via Abonnementenland) werd afgesloten en dit op een niet-exclusieve, beperkte, niet sublicentieerbare en niet overdraagbare wijze, hetgeen uitdrukkelijk geen overdracht van enig (intellectueel) eigendomsrecht inhoudt. Clavis behoudt zich expliciet alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend. Clavis behoudt alle (intellectuele) eigendomsrechten.
 5. Voor het gebruik van de module Clavis+ ontvangt de klant een paswoord. De klant zal hiermee vervolgens binnen het systeem één bijkomende gebruiker kunnen configureren. Het is niet toegelaten om het paswoord van de abonnee door te geven of te delen met anderen. Zodra u weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen of wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden of wanneer u oneigenlijk gebruik vaststelt, dient u Clavis daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.
 6. Clavis Platform biedt toegang tot content van derden en kan gebruikt worden om content van derden te bekijken. Deze content van derden is auteursrechtelijk beschermd, kopiëren is uitdrukkelijk verboden. Het is u niet toegestaan onderdelen van Clavis Platform of (delen van) boeken die erop getoond worden te reverse engineeren, decompileren of te demonteren, behoudens voor zover zulks wettelijk is toegestaan. U mag de getoonde materialen niet overnemen, wijzigen, aanpassen, vertalen, verhuren, leasen, of uitlenen, noch is het u toegestaan werken te maken die afgeleid dan wel gebaseerd zijn op Clavis Platform of een gedeelte daarvan, tenzij zulks expliciet deel uitmaakt van de bedoelde dienstverlening.
 7. Bij de registratieprocedure kan de gebruiker om persoonlijke informatie worden gevraagd. Deze informatie kan gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en het verbeteren en ondersteunen van uw gebruikerservaring en de evolutie van ons product. Persoonsgegevens worden zonder uw expliciete toestemming of vraag door Clavis nooit doorgegeven aan derden met uitzondering van haar dochter-, zuster- of rechtstreeks gelieerde bedrijven zoals Clavis Nederland (Avain BV) en Willewete VZW.
 8. Clavis aanvaardt nadrukkelijk geen enkele andere aansprakelijkheid en/of voorwaarden, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daar onder begrepen, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoop en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de diensten, de software, de functionaliteiten of de content die beschikbaar wordt gesteld via Clavis Platform. Bovendien bestaat er geen garantie met betrekking tot verstoring of aantasting van uw genot van deze dienst alsmede inbreuken op eigendomsrechten van derden. Clavis garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken, of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Geen mondelinge of schriftelijke mededeling van Clavis of een bevoegde vertegenwoordiger van Clavis zal enige garantie kunnen inhouden.
 9. De aansprakelijkheid van Clavis die voortvloeit uit of in verband staat met deze Overeenkomst, hetzij volgend uit het contract, de garantie, een
  onrechtmatige daad of anderszins, is zo maximaal als mogelijk beperkt tot de bepalingen die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd en zal in ieder
  geval beperkt zijn tot de prijs van de door de gebruiker betaalde diensten en licenties.

Bijlage I - MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en op papier terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Clavis consumenten retouren
Herkenrodeabdij 4B
3511 Hasselt
België

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam consumenten(en)]

IBAN rekeningnummer [waarop het bedrag kan worden teruggestort]

BIC-code

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Bijlage II - VERWERKERSOVEREENKOMST

Bij alle tekst die cursief staat met vierkante haken […], moet u het nodige invullen of een keuze maken tussen verschillende opties.

TUSSEN

[NAAM ONDERNEMING], met maatschappelijke zetel gelegen te [PLAATS], ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer [KBO-nummer], hierbij vertegenwoordigd door [NAAM], hierna de "Verwerkingsverantwoordelijke" .

EN

Clavis B.V., met maatschappelijke zetel gelegen Herkenrodeabdij 4B te 3511 Hasselt, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het KBO-nummer 0421180334, hierbij vertegenwoordigd door Philippe Werck, hierna de "Verwerker".

Elk hierna afzonderlijk “Partij” en gezamenlijk “Partijen” genoemd,

WORDT HET VOLGENDE VERKLAARD

 1. De Verwerkingsverantwoordelijke is actief in de sector van [AANVULLEN]
 2. De Verwerker is actief in/als [AANVULLEN]
 3. De Verwerkingsverantwoordelijke wil bepaalde activiteiten uitbesteden en toevertrouwen aan de Verwerker. Die activiteiten noodzaken/vragen de verwerking van Persoonsgegevens, zodat de Verwerker in het kader van de dienstverlening ook Persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke.
  Het onderwerp en de duur, alsook de aard en het doel van de verwerking worden, samen met het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen nader omschreven in Bijlage 1 bij deze overeenkomst.
 4. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder “Persoonsgegevens” begrepen de gegevens die worden beschermd krachtens de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening
  Gegevensbescherming, hierna de “AVG”) en de wet- en regelgeving die deze Verordening verder uitvoert.
 5. De Partijen willen een overeenkomst sluiten die de regeling en voorwaarden voor een dergelijke uitbesteding van (een deelaspect van) de
  verwerking vastlegt, met het oog op de bescherming van de hierbij betrokken persoonsgegevens.

EN WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

 1. De Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend namens de Verwerkings-verantwoordelijke, op basis van diens schriftelijke instructies en deze overeenkomst.
  Indien de Verwerker dit niet kan doen en reden heeft om te geloven dat de op hem toepasselijke wetgeving hem ervan weerhoudt de instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke en zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst na te komen, stelt hij voorafgaandelijk aan de verwerking de Verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis. In dat geval heeft de Verwerkingsverantwoordelijke het recht de toegang tot of de mededeling van de gegevens op te schorten en/of de overeenkomst te beëindigen.
 2. De Verwerker bevestigt dat hij, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft genomen en blijft nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen worden verduidelijkt in Bijlage 2 bij deze overeenkomst.
  Hij verbindt zich met name tot de bescherming van de Persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig.
 3. De Verwerker waarborgt dat de personen in zijn dienst die tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigd zijn, zich ertoe verbonden hebben de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens in acht te nemen.
 4. De Verwerker waarborgt dat hij, rekening houdend met de aard van de verwerking, de Verwerkingsverantwoordelijke, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk bijstand verleent bij het vervullen van diens plicht om verzoeken tot uitoefening van de in Hoofdstuk III van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgestelde rechten van de betrokkene te beantwoorden.
  In dat verband zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk inlichten van enig rechtstreeks verzoek vanwege een betrokkene, zonder dat verzoek te beantwoorden, tenzij hij daar van de Verwerkingsverantwoordelijke anderszins toestemming voor of opdracht toe heeft gekregen
 5. De Verwerker waarborgt dat hij, rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, de
  Verwerkingsverantwoordelijke bijstand verleent bij het doen nakomen van de verplichtingen inzake de beveiliging van Persoonsgegevens zoals
  omschreven door artikelen 32 tot en met 34 AVG, inzake gegevensbeschermingseffectbeoordeling zoals omschreven door artikel 35 AVG en inzake voorafgaande raadpleging zoals omschreven door artikel 36 AVG.
 6. De Verwerker waarborgt dat hij geen enkel Persoonsgegeven doorgeeft of anderszins beschikbaar of toegankelijk maakt aan landen of
  internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij hij hiertoe instructie heeft gekregen vanwege de
  Verwerkingsverantwoordelijke.
 7. 7. De Verwerker bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Na afloop van de
  verwerkingsdiensten zal de Verwerker de Persoonsgegevens wissen of aan de Verwerkingsverantwoordelijke terugbezorgen, naargelang de keuze van de Verwerkingsverantwoordelijke.
  Tevens zal de Verwerker bestaande kopieën van de Persoonsgegevens vernietigen. Op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerker het uitwissen van alle kopieën van de Persoonsgegevens bevestigen.
  Indien opslag van de Persoonsgegevens verplicht is op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hiervan informeren, tenzij die wet- en regelgeving deze informatie verbiedt.
 8. De Verwerker bevestigt uitdrukkelijk dat hij geen enkel Persoonsgegeven of daaruit afgeleide informatie bekend zal maken aan enige derde partij,
  dat hij op geen enkel moment de Persoonsgegevens voor eigen behoeften of doeleinden zal gebruiken en/of verwerken en dat hij deze
  Persoonsgegevens niet zal kopiëren (tenzij dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst).
 9. De Verwerker heeft niet het recht om enig recht en/of verplichting krachtens deze overeenkomst aan een derde partij toe te kennen of anderszins aan een derde partij over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.
 10. De Verwerker neemt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke, geen andere verwerker in dienst
  (via een contract inzake sub-verwerking) voor de uitvoering van enig onderdeel van deze overeenkomst.
 11. De schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke bedoeld in 9. en 10. supra wordt
  OFWEL algemeen verleend. Dit houdt in dat de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke inlicht over elke verandering die hij beoogt inzake de
  toevoeging of vervanging van andere verwerkers. Daarbij heeft de Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid om tegen deze veranderingen
  bezwaar te maken;
  OFWEL steeds bijzonder verleend. Dit houdt in dat de Verwerker voor elke verandering die hij beoogt inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming behoeft van de Verwerkingsverantwoordelijke.
 12. De Verwerker wordt niet van enige verplichting krachtens deze overeenkomst vrijgesteld door het sluiten van enig sub-verwerkingscontract
  voor de uitvoering van een onderdeel van deze overeenkomst. De verwerkingsdiensten door de sub-verwerker moeten worden uitgevoerd krachtens deze overeenkomst. Op eenvoudig verzoek verstrekt de Verwerker aan de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk een kopie van eventuele subverwerkingscontracten, desgevallend met uitzondering van de financiële regeling tussen Verwerker en sub-verwerker.
  De Verwerker verbindt er zich uitdrukkelijk toe elke audit, controle of onderzoek, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, via een daartoe gemachtigde persoon of organisatie, door de Verwerkings-verantwoordelijke om na te gaan of de Verwerker zijn verplichtingen nakomt, mogelijk te maken en eraan bij te dragen.
  In dat geval verstrekt de Verwerker, op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke, onder andere alle informatie die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen die verbonden zijn aan de tussenkomst van een verwerker, zoals omschreven door artikel 28 AVG, worden nagekomen. Dit betreft met name de informatie met betrekking tot zijn verwerking van de Persoonsgegevens en de genomen veiligheidsmaatregelen.
  In dit kader verbindt de Verwerker zich er ook toe om aan de Verwerkingsverantwoordelijke toegang te geven tot zijn installatie/infrastructuur voor gegevensverwerking om de naleving van deze overeenkomst te kunnen nagaan.
 13. De Verwerker leeft de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens na. De Verwerker is daarbij enkel
  aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer (1) bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG of (2) buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.
 14. De Verwerker vrijwaart de Verwerkingsverantwoordelijke van enige vordering door een derde partij op grond van een schending van de
  toepasselijke regelgeving en/of deze overeenkomst waarvoor de Verwerker verantwoordelijk is.
 15. De Verwerker zal zijn aansprakelijkheid naar behoren verzekeren. Op verzoek legt de Verwerker de polis aan de Verwerkingsverantwoordelijke
  voor.
 16. Deze overeenkomst omvat de volledige overeenkomst tussen de Partijen en houdt geenszins een verplichting in tot het ter beschikking stellen
  van Persoonsgegevens aan de Verwerker.
 17. Als een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig of onhaalbaar worden verklaard, vervangen de Partijen de genoemde bepaling(en)
  door (een) geldige en haalbare bepaling(en) die zoveel mogelijk de economische, commerciële of andere beoogde doelstellingen van de nietig of
  onhaalbaar verklaarde bepaling(en) realiseert (/realiseren). De overige bepalingen van deze overeenkomst blijven onverminderd van kracht.
 18. Het loutere feit dat een Partij niet aandringt op strikte naleving van een bepaling van de overeenkomst of dat niet afdwingt, kan niet worden geïnterpreteerd als afstand of opgave van de rechten van die Partij, tenzij zulks schriftelijk wordt bevestigd.

De huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

[Enig geschil tussen de Partijen wordt beslecht door de rechtbank van het arrondissement Hasselt.]

OF

[Enig geschil dat voortvloeit uit of betrekking heeft op deze overeenkomst wordt definitief beslecht volgens het Arbitragereglement van CEPANI door een of meer arbiters die conform dit Reglement zijn benoemd.]

Opgemaakt te [PLAATS], op [DATUM] in twee originele exemplaren, waarbij elke Partij bevestigt dat zij een exemplaar heeft ontvangen.

_________________________ _________________________

Voor de Verwerkingsverantwoordelijke Voor de Verwerker
Naam: [NAAM] Naam: Philippe Werck
Functie: [FUNCTIE] Functie: zaakvoerder

Bijlage 1 - Voorwerp van de overeenkomst

Deze bijlage betreft:

 1. Het onderwerp van de overeenkomst

  Deze overeenkomst heeft betrekking op de verwerking van Persoonsgegevens door de Verwerker in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke en bevat het contractueel kader zoals wordt vereist in artikel 28 AVG.
 2. Duur

  Deze overeenkomst neemt een aanvang op [DATUM] en blijft van kracht [voor onbepaalde duur] OF [tot [datum]].

  [in geval van onbepaalde duur] Elke Partij mag deze overeenkomst beëindigen door aan de andere Partij een schriftelijke kennisgeving daartoe te
  bezorgen. Daarbij moet rekening worden gehouden met een opzeggingstermijn die niet minder dan 30 dagen mag bedragen. De kennisgeving begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op die waarin ze is gegeven.

  De Verwerkingsverantwoordelijke mag deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen, zonder zich te wenden tot een rechtbank, door aan de Verwerker een schriftelijke kennisgeving van beëindiging te overhandigen, als:
  a) de Verwerker inbreuk pleegt op deze overeenkomst en deze inbreuk niet kan worden ongedaan gemaakt;
  b) de Verwerker inbreuk pleegt op deze overeenkomst pleegt en deze inbreuk weliswaar ongedaan kan worden gemaakt, maar de Verwerker er niet in slaagt de inbreuk ongedaan te maken binnen een periode van [30 dagen] na overhandiging van een schriftelijke ingebrekestelling aan de Verwerker om de inbreuk ongedaan te maken.
  c) de Verwerker failliet gaat of betrokken is in een vereffening of ontbinding.
 3. Aard en doel van de verwerking
  Persoonsgegevens worden verwerkt op volgende wijze:
  [Hier moet u in algemene termen beschrijven wat u doet met de gegevens (verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, gebruiken, verspreiden, combineren, wissen,…).]
  …………
  [AANVULLEN uit lijst van de aanbeveling van de privacycommissie, die u hier kan downloaden]
  …………
 4. Soort van Persoonsgegevens
  De Verwerker zal volgende soort Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke:
  [AANVULLEN]
 5. Categorieën van betrokkenen
  [AANVULLEN met één of meerdere uit onderstaande lijst:
  klanten
  leraren
  leerlingen
  werknemers
  familieleden van werknemers
  zelfstandige dienstverleners
  leveranciers
  prospecten
  contactpersonen
  vertegenwoordigers van ondernemingen
  andere: ……………… ]

Bijlage 2 - Veiligheidsmaatregelen

De passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zoals vermeld in artikel 1.2 van de overeenkomst, worden hieronder opgelijst:

[AANVULLEN met één of meerdere uit onderstaande lijst:
Veiligheidsbeleid
Organisatie van informatiebeveiliging
Aanstelling van een Data Protection Officer / Veiligheidsconsulent / Aanspreekpunt
Beveiligingseisen ten aanzien van interne medewerkers
Beveiligingseisen ten aanzien van externe medewerkers
Beheer van bedrijfsmiddelen
Toegangsbeveiliging
Cryptografie
Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving: zoals afsluitbare kasten, ruimtes, …
Operationele veiligheid
Communicatiebeveiliging
Aankoop, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen
Leveranciers- en verwerkersrelaties
Beheer van informatieveiligheidsincidenten
Continuïteitsbeheer
Compliance en naleving
Gegevensinbreuken: Procedures informatiemeldingen
Andere:…………………………………………………….]